Zestawy hydroforowe ZHA

Informacje ogólne

Zestawy hydroforowe jako układy równoległe kilku pomp, przeznaczone są do przetłaczania wody, podnoszenia ciśnienia w sieciach wodociągowych, kompensacji strat hydraulicznych wynikających z charakterystyki zasilanego rurociągu.

Zestawy pompowe przeznaczone są do pompowania wody pitnej i lub czystej wody użytkowej nie zawierającej wtrąceń stałych o temperaturze nie przekraczającej 70oC. Maksymalne ciśnienie pracy zestawu: 10 bar.

 

Dane techniczne:

wydajność 3,6 ÷ 480 m3/h
wysokość podnoszenia 10 ÷ 100 m
temperatura pompowanej cieczy max 70 oC
ciśnienie pracy 10 [bar]

Główne obszary zastosowań:

 • sieci wodociągowe,
 • stacjach uzdatniania wody,
 • stacje pomp w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych, indywidualnych lub ich grupach,
 • stacje pomp w budynkach użyteczności publicznej (hotele, szkoły, szpitale.),
 • zasilanie przeciwpożarowych systemów hydrantowych,
 • przemysłowe instalacje wodne (układy chłodzenia i wody technologicznej),
 • systemy irygacyjne.

Struktura oznaczenia wyrobu

Z H
 
A
 
5
 
0 3
 
4
 
1 1 0 4
 
1
 
3 0 8
 
0
a a
 
a1
 
b
 
c c
 
d
 
e1 e2 e3 e4
 
h
 
i i i
 
k
a a grupa klasyfikacyjna wyrobu (ogólna nazwa wyrobu, tu: ZH),
a1 oodmiana konstrukcyjna zestawów hydroforowy (A – Pompy wielostopniowe pionowe OPA.1 ÷ OPA.7.)
b typowielkość zastosowanej pompy Np.: ZHA.5 – zestaw składający się z pomp OPA.5,
c c typowymiar zastosowanej pompy, Np.: ZHA.5.03 – zestaw składający się z trzystopniowych pomp OPA.5.03,
d ilość pomp w zestawie (1 do 9), Np.: ZHA.5.03.4 – zestaw składający się z czterech trzystopniowych pomp OPA.5.03,
e1 e2 e3 e4   wykonanie konstrukcyjne zestawu. Ta część indeksu opisana będzie w dalszej części poświęconej budowie zestawu,
h rodzaj sterowania. Ta część indeksu opisana będzie w dalszej części poświęconej rodzajom układów sterowania zestawu.
i i i wewnątrzzakładowy kod charakteryzujący układ sterowania. Nadawany jest na etapie oferty lub potwierdzenia do zamówienia po jednoznacznym określeniu funkcji i sposobu pracy zestawu.
k oznaczenie wyposażenia dodatkowego
k Opis
0 Bez pompy dodatkowej.
1 Pompa płuczna.
2 Pompy przeciwpożarowe.
3 Pompy mieszane.

Budowa

Zestawy hydroforowe to układ kilku pomp, z reguły, jednakowej wielkości, połączonych równolegle za pośrednictwem armatury zwrotnej i odcinającej kolektorami napływowym i tłocznym. Pompy zestawu zabudowane są na konstrukcji nośnej wykonanej z profili stalowych. Konstrukcja nośna wyposażona jest w wibroizolatory, umożliwiające ustawienie zestawu na posadzce pompowni.

Agregaty pompowe

W zestawach hydroforowych typu ZH zastosowane są wyłącznie, produkowane przez Hydro-Vacuum S.A., agregaty pompowe.

Konstrukcja nośna

Konstrukcja spawana wykonana z profili stalowych, które osadzone są na wibroizolatorach, umożliwiających korygowanie wysokości w zakresie 20 mm oraz odpowiednie wypoziomowanie zestawu.

Kolektory

Kolektory spinają poszczególne pompy zestawu po stronie ssawno-napływowej i tłocznej. Wykonane są jako konstrukcja spawana z rur i znormalizowanych kołnierzy. Jednostronnie kolektory zakończone są odpowiednimi kompensatorami metalowo-gumowymi i kołnierzami zaślepiającymi. Na kolektorach znajdują się króćce przyłączeniowe umożliwiające zainstalowanie urządzeń pomiarowych i zabezpieczeń (przetworniki ciśnienia, manometry, presostaty, łącznika ciśnieniowe LCA). W każdym przypadku, układ kolektorów i ich średnice mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań.

Armatura

Każdy agregat w zestawie ZH wyposażony jest w armaturę odcinającą po swojej stronie ssawno-napływowej i tłocznej, umożliwiające, w razie konieczności, odcięcie danej pompy bez przerywania pracy całego zestawu. Po stronie tłocznej każdej pompy znajduje się zawór zwrotny.

Wykonanie konstrukcyjne zestawu

Z uwagi na konieczność dostosowania się do różnych wymagań funkcjonalnych oraz warunków zabudowy zestawy hydroforowe oferowane są w szerokiej gamie kombinacji wykonań konstrukcyjnych ujętych w czteroznakowym kodzie.

Ramy poziome zestawów są tak skonstruowane, iż umożliwiają dowolne ustawienie szafy sterowniczej. Rama pionowa szafy sterowniczej posiada indywidualną ramę pomocniczą opartą z jednej strony na konstrukcji nośnej pomp, z drugiej na dodatkowych wibroizolatorach. Rozróżnione są cztery przypadki uwzględnione w indeksie wykonania konstrukcyjnego e1e2e3e4.

e1 Opis
1 Szafa zabudowana jest wzdłuż kolektorów zestawu.
2 Szafa zabudowana jest na szczycie zestawu (prostopadle do kolektorów).
3 Szafa jest po za konstrukcją zestawu (nie posiada własnej ramy). Instalowana jest wówczas na ścianie obiektu.
9 Wykonanie uzgodnione z Zamawiającym. Np.: Szafa zestawu w obudowie polowej, z termostatycznym elementem grzewczym do zabudowy na wolnym powietrzu.

Kolektory, konstrukcja nośna, przyłącza pomp oferowane są w dwóch wykonaniach materiałowych ujętych w drugiej pozycji czteroznakowego kodu e1e2e3e4.

e2 Opis
0 Konstrukcja nośna pomp i szafy sterującej oraz kolektory zestawu wraz z przyłączami pomp wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej ogniowo w celu zabezpieczenia przed korozją.
1 Konstrukcja nośna pomp i szafy sterującej oraz kolektory zestawu wraz z przyłączami pomp wykonane są ze stali kwasoodpornej.

Konieczność dopasowania się do różnych wymagań funkcjonalnych (uwzględnienia dodatkowych pomp płucznych lub rodzaju przyłącza), powoduje konieczność uwzględnienia w oznaczeniu wykonania konstrukcyjnego odmian kolektorów. Jest to przedstawione w trzeciej pozycji czteroznakowego kodu e1e2e3e4.

e3 Opis
0 Wykonanie standardowe kolektora. Przyłącza kołnierzowe.
2 Kolektory gwintowane G2
3 Kolektory do zestawów z obejściem testującym.
4 Kolektory do zestawu z pompami płucznymi.
5 Kolektory do zestawu z pompami pożarowymi.
6 Kolektory do zestawów z pompami różnych typoszeregów i typowymiarów.
9 Wykonanie uzgodnione z Zamawiającym na etapie ofertowania lub projektu.

Zestawy hydroforowe oferowane mogą być w różnych kompletnościach dostaw. Jest to przedstawione w czwartej pozycji czteroznakowego kodu e1e2e3e4.

e4 Opis
1 Kompletność podstawowa (pompy, rama, kolektory, armatura).
4 Kompletność “1” + sterowanie, przetworniki ciśnienia.
5 Kompletność “4” + przepływomierz i odpowiednia aplikacja w oprogramowaniu regulatora.
9 Kompletność dostawy wynikająca z uzgodnień na etapie projektu lub oferty.

W każdym przypadku jest możliwe uzgodnienia i sprecyzowanie szczegółowych wymagań we wszystkich aspektach dotyczących oferowanego zestawu.

Sterowanie

Z uwagi na różnorodność zastosowań możemy zaproponować kilka sposobów sterowania zestawami pompowymi.

h Opis
1 Regulacja za pomocą kroczącego (przełączalnego) przemiennika częstotliwości. Jednostką zarządzającą jest mikroprocesorowy regulator.
2 Sterowanie kaskadowe (dwustanowe: załącz/wyłącz). Jednostką zarządzającą jest mikroprocesorowy regulator.
3 Sterowanie za pomocą przemiennika częstotliwości związanego z jedną pompą, pozostałe dołączają się w kaskadowo. Jednostką zarządzającą jest mikroprocesorowy regulator.
4 Regulacja i sterowanie za pomocą przemiennika częstotliwości posiadającego pokładowy regulator z aplikacja umożliwiającą sterowanie zespołami pompowymi.. Jednostką zarządzającą jest mikroprocesorowy regulator pokładowy przemiennika częstotliwości.
9 Wykonanie wg ustaleń indywidualnych i sprecyzowanych wymagań klienta.

Możliwości mikroprocesorowego regulatora, standardowo stosowanego w układach sterowania zestawów ZHA:

 • regulacja prędkości pompy w zależności od ciśnienia panującego w kolektorze tłocznym (w układzie przemiennikowym, h = 1). Czyli utrzymanie stałego ciśnienia lub jego wartości w określonym przedziale poprzez załączanie kolejnych pomp i regulację prędkości obrotowej pompy aktualnie współpracującej z przemiennikiem częstotliwości.
 • załączanie i wyłączanie agregatu pompowego w zależności od ciśnienia w kolektorze tłocznym (w układzie kaskadowym, h = 2). Czyli utrzymanie stałego ciśnienia lub jego wartości w określonym przedziale poprzez załączanie kolejnych pomp.
 • rozruch kolejnych agregatów zestawu (za pośrednictwem przemiennika częstotliwości lub bezpośrednio z sieci elektrycznej, względnie za pośrednikiem rozrusznika tyrystorowego – “soft-startu”).
 • Bilansowanie czasu pracy pomp – wyrównanie stopnia zużycia oraz próba ruchowa pomp, w zestawie uwzględniającym zapotrzebowanie przeciwpożarowe (wszystkie identyczne pompy zestawu). Funkcja ta realizowana jest w ten sposób, iż jako pierwsza uruchamiana jest pompa najkrócej pracująca albo mająca najdłuższy czas postoju.
 • Uniemożliwia jednoczesne uruchomienie więcej niż jednej pompy. Możliwe jest zadanie czasu, po którym nastąpi rozruch kolejnej pompy zestawu.
 • Zatrzymanie zestawu i przejście w stan czuwania w przypadku braku rozbiorów,
 • Wyłączenie pomp w przypadku zaprogramowanych ciśnień dopuszczalnych.
 • Dopasowanie charakterystyki układu do charakterystyki zasilanego rurociągu przez dyskretną zmianę wartości ciśnień zadanych w zależności od ilości włączonych pomp lub zadanej, mierzonej wartości przepływu (współpraca z przepływomierzem – opcja),
 • Odczyt wszystkich mierzonych parametrów pracy,
 • Zmiana wartości parametrów zadanych w zależności od zadanych przedziałów czasowych (opcja),
 • W przypadku awarii przemiennika częstotliwości system sterowania automatycznie przechodzi w tryb pracy kaskadowej,
 • W przypadku awarii regulatora – układ sterowania pozwala przejść na ręczny tryb pracy.

Oprogramowanie regulatora stwarza następujące możliwości:

 • Zbieranie informacji o wielkości wartości mierzonych w przeciągu ostatnich siedmiu dni,
 • Zapamiętanie wszystkich zmian stanu pracy zestawu z podaniem dokładnego czasu zdarzenia (układ zapamiętuje do 1000 zdarzeń),
 • Zbieranie informacji o czasie pracy poszczególnych pomp,
 • Wyprowadzenie przez łącze szeregowe pakietów danych, o uzgodnionym formacie, do urządzenia zewnętrznego (radiomodemu, modemu telefonicznego, modemu GSM, komputera).

Na podstawie powyższego przykładowy kod zestawu przedstawiony na początku można rozwinąć w następujący sposób:

Z H A 5 0 3 4 1 1 0 4 1 3 0 8 0

Zestaw hydroforowy zbudowany z czterech pomp pionowych typu OPA.5, z szafą sterownicza umieszczoną na szczycie zestawu, w którym kolektory i konstrukcje nośne oraz przyłącza pomp wykonane są ze stali kwasoodpornej, kolektory standardowe (kołnierzowe), dostosowane do czterech pomp. Zestaw dostarczony wraz z układem sterowania. Regulacja za pomocą kroczącego przemiennika częstotliwości. Układ sterowania typu UZS 8.07, wyposażony w mikroprocesorowy regulator.

W przypadku wymagań specjalnych co do funkcji dodatkowych, które miałby pełnić układ sterowania zestawu prosimy o ich sprecyzowanie na etapie doboru zestawu hydroforowego.

Szafa sterownicza

Układ sterowania zabudowany jest w szafie o stopniu ochrony IP54. Wielkość szafy jest uzależniona od wielkości zestawu. Wymiary szaf podane są w tabelach wymiarowych zestawów. Szafa metalowa, malowana proszkowo. Szafa posiada własną, indywidualną konstrukcję nośną (ramę pionową), uniwersalną dla każdego jej położenia. Z jednej strony konstrukcja ta podparta jest na wibroizolatorach, z drugiej przymocowana do konstrukcji nośnej pomp.

Na drzwiach szafy sterowniczej znajdują się:

 • Płyta czołowa ZZ wa regulatora z panelem operatorskim,
 • Przełącznik wyboru trybu pracy dla każdej z pomp (praca w trybie: ręcznym / automatycznym),
 • Przełączniki “Start” / “Stop”, dla każdej z pomp,
 • Kontroli stanu pracy i awarii.
 • Kontrolka: “Awaria zasilania”,
 • Kontrolka: Suchobieg”.

Z boku szafy sterowniczej znajduje się wyłącznik główny.

Zabezpieczenia przed suchobiegiem

Pompy zestawu standardowo zabezpieczane są przed suchobiegiem za pomocą sond konduktometrycznych zainstalowanych w korpusach górnych pomp (ZHA). Dodatkowo zestaw współpracujący ze zbiornikiem otwartym, może być wyposażony w wyłączniki pływakowe lub system sond konduktometrycznych względnie współpracować z sondą hydrostatyczną sterującą procesem napełniania zbiornika. W tym przypadku zestaw nie posiada przetwornika ciśnienia na kolektorze napływowym. W przypadku współpracy z siecią wodociągową pompy zestawu chronione są przed suchobiegiem za pomocą wyżej wspomnianych już sond konduktometrycznych oraz przetwornika ciśnienia zainstalowanego w na kolektorze ssawno-napływowym. Jako dodatkowe zabezpieczanie możemy zaproponować łącznik ciśnieniowy LCA zainstalowany na kolektorze ssawno-napływowym zestawu.

Uwagi dotyczące miejsca instalacji:

 • Pomieszczenie powinno być o wymiarach umożliwiających takie ustawienie zestawu hydroforowego aby był swobodny dostęp do jego poszczególnych elementów,
 • Temperatura w miejscu instalacji zestawu powinna mieścić się w granicach od +5oC do + 40oC
 • Pomieszczenie powinno posiadać instalację wentylacyjną umożliwiającą jednokrotna wymianę powietrza w ciągu godziny,
 • Ze względu na posadowienie zestawu na wibroizolatorach umożliwiających jego wypoziomowanie nie jest wymagane dodatkowe, specjalne fundamentowanie zestawu.
 • Posadzka pomieszczenia powinna być wykonana ze spadem w kierunku wpustów podłogowych umożliwiających skuteczne odwodnienie miejsca instalacji. Niedopuszczalne jest zalanie woda pracującego zestawu hydroforowego.
 • W przypadku zasilania zestawu z otwartego zbiornika magazynowego, zestaw należy tak umiejscowić aby zapewniony był minimalny napływ statyczny o wartości 1,0 m w punkcie wpięcia zestawu. W innym przypadku należy skontaktować się w z producentem w celu dobrania i zastosowania odpowiedniej przystawki zalewającej.

Konstrukcja zestawu ZHA

Każdy układn może być pod względem konstrukcyjnym i cech sterowania, dopasowany pod konkretne, indywidualne wymagania.

  1. Agregat OPA
  2. Kolektor napływowy
  3. Kolektor tłoczny
  4. Rama zestawu
  5. Rama szafy
  6. Wibroizolator
  7. Zawór kulowy
  8. Zawór zwrotny
  9. Sterowanie
10. Przetwornik ciśnienia
11. Manometr
12. Zbiornik ciśnieniowy

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016