Pompy wirowe pionowe typu WM i WMs

Kwi 8, 2016

KONSTRUKCJA:

Pompy typu WM i WMs to pompy wirowe od?rodkowe, pracuj?ce w uk?adzie ”in-line” z poziomym podzia?em korpusu. Pompy moga pracowa? zarówno jako lewe i prawe. Uszczelniane sa uszczelnieniami mechanicznymi Burgmann. Przystosowane s? do pracy z urz?dzeniami samozasycaj?cymi typu Pa (produkcji GZUT S.A.). Zasilane s? silnikami pr?du zmiennego o cz?stotliwo?ci 50Hz lub 60Hz, nap?d przenoszony jest przez sprz?g?o podatne. Pompy przystosowane s? do pracy w r?cznym lub automatycznym systemie sterowania. Konstrukcja pompy umo?liwia demonta? zespo?u wiruj?cego bez ?ci?gania silnika i od??czania pompy od ruroci?gu.

Cz??ci pomp maj?ce kontakt z pompowanym medium, w zale?no?ci od zamówionego wykonania, wykonane s? z ?eliwa (EN-GJL-250) lub br?zu aluminiowego (CuAl10Fe5Ni5-C). Wirnik i pier?cienie wirnika wykonane s? tylko z br?zu aluminiowego. Wa? wykonany jest ze stali nierdzewnej H17N2.

PRZET?ACZANE MEDIUM:

Woda morska i s?odka, oraz olej o lepko?ci 36,2cSt.
Maksymalna temperatura przet?aczanych mediów:

– 95°C (368 K) – woda s?odka i olej,
– 45°C (318 K) – woda morska.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ZASTOSOWANIE:

W przemy?le okr?towym w nast?puj?cych systemach:

  • ch?odz?cym,
  • z?zowym,
  • balastowym,
  • przeciwpo?arowym.

Na l?dzie:

  • stacjonarne systemy przeciwpo?arowe,
  • stacje wodoci?gów,
  • przepompownie, hydroforownie,
  • energetyka,
  • górnictwo.

ZALETY:
Wysoka sprawno??, niezawodno??, prosta konstrukcja, ma?a ilo?? cz??ci, ?atwa obs?uga.

PARAMETRY NOMINALNE:

– wydajno??: Q = 25 ÷ 1000 m3/h
– wysoko?? podnoszenia: H = 20 ÷ 120 m
– maksymalna manometryczna wysoko?? ssania dla wody czystej o temp. 200C i ci?nieniu atmosferycznym 760mmHg wynosi zale?nie od pompy od 5 do 7m.