Pompy odwadniające pompy ściekowe – SINGLEBOX, DOUBLEBOX

Kwi 8, 2016

Kompaktowe przepompownie do ?cieków

Doskona?e rozwi?zanie, gdy ?cieki domowe nale?y dostarcza? do g?ównego kana?u ?ciekowego umieszczonego na wy?szym poziomie lub, gdy odprowadzanie grawitacyjne jest niemo?liwe. Wi?cej informacji technicznych w katalogach DOMO i DL.

Zastosowania
* Odprowadzenie ?cieków z budynków mieszkalnych

* Odprowadzenie ?cieków z budynków przemys?owych

box