Pompy odwadniające pompy ściekowe – DEPURBOX

Kwi 8, 2016

Systemy do oczyszczania ?cieków domowych

Depurbox obejmuje szereg niewielkich systemów oczyszczania ?cieków za pomoc? osadu czynnego, które umo?liwiaj? odprowadzanie ?cieków domowych zgodnie z dyrektyw? 91/271/EWG.

Oczyszczone ?cieki mo?na odprowadza? bezpo?rednio do kanalizacji, wód powierzchniowych lub gruntu (po opcjonalnym trzecim etapie oczyszczenia). Dost?pne s? trzy wielko?ci: BASIC DEPURBOX, dla gospodarstw licz?cych do 5 osób,MAXI DEPURBOX, dla gospodarstw licz?cych do 10 osób, z oddzielnym wst?pnym zbiornikiem osadowym,DEPURBOX DUO, dla gospodarstw licz?cych do 20 osób, z oddzielnym zbiornikiem podwójnym i osadnikiem wst?pnym.

Zastosowania
* Odprowadzenie ?cieków z budynków mieszkalnych

* Uzdatnianie wody w budynkach mieszkalnych

depurbox