Pompy odwadniając pompy ściekowe – TW, TWS

Kwi 8, 2016

Pompa zanurzeniowa do fekaliów i ?cieków

Pompa 100 TW wyposa?ona jest w wirnik o przep?ywie swobodnym ze 100 mm wolnym przelotem, dzi?ki czemu nadaje si? do pompowania cieczy z du?? zawarto?ci? cia? sta?ych oraz cieczy zaw?óknionych ew. z dodatkami tworz?cymi p?czki, a tak?e mediów lekko gazuj?cych. Otwory ssawne oraz kró?ce t?oczne o ?rednicy nominalnej 100. Wype?niona olejem przestrze? mi?dzy silnikiem a pomp? uszczelniona jest pier?cieniami ?lizgowymi.

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.250,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.24,0 m

* Zasilanie: trójfazowe 50 Hz

* Moc:od1,30 kWdo15,00 kW

* Temperatura pompowanego p?ynu:do60,0 °C

* Maksymalna g??boko?? zanurzenia:20,0 m

* Przep?yw swobodny: do100,0 mm
Zastosowania
* Odprowadzenie ?cieków z budynków mieszkalnych

* Odprowadzenie ?cieków z budynków przemys?owych

* Odprowadzenie ?cieków w przemy?le lekkim

* Odprowadzanie ?cieków w instalacjach miejskich

tw,_tws