Pompy odwadniając pompy ściekowe – Sekamatik 50 E, 50 D

Kwi 8, 2016

Zatapiane urz?dzenie do pompowania ?cieków z pomp? rozdrabniaj?c?

Do usuwania ?cieków z pomieszcze?, w których powstaj? ?cieki, np. z toalet, umywalek, natrysków, znajduj?cych si? poni?ej poziomu podpi?trzenia, czy te? do zastosowania wsz?dzie tam, gdzie konieczne jest u?o?enie ruroci?gów t?ocznych o ma?ej ?rednicy, np. do ci?nieniowego odwadniania pojedynczych miejsc w terenie o zabudowie rozproszonej albo w terenie trudnym topograficznie, do modernizacji starej zabudowy itp. Dzi?ki zastosowaniu ruroci?gów t?ocznych DN 40 albo DN 50 zmniejszaj? si? znacznie nak?ady na prace budowlane, a tak?e koszty, w porównaniu z konwencjonalnymi ruroci?gami ?ciekowymi. Jako urz?dzenie pojedyncze stosuje si? SEKAMATIK 50 E, jako podwójne – SEKAMATIK 50 D z pomp? zapasow?.

SEKAMATIK 50 E i 50 D spe?niaj? wymagania normy ÖNORM EN12050-1.

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.22,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.32,0 m

* Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 Hz

* Moc:od0,90 kWdo1,90 kW

* Temperatura pompowanego p?ynu:do35,0 °C
Zastosowania
* Odprowadzenie ?cieków z budynków mieszkalnych

* Odprowadzenie ?cieków z budynków przemys?owych

* Zaopatrzenie w Wod? w przemy?le lekkim

sekamatik_50_e-50_d