Pompy odwadniając pompy ściekowe – Sekamatik 408, 410 E/D oraz 810 TD

Kwi 8, 2016

Zatapialne urz?dzenie do pompowania ?cieków

Urz?dzenia do pompowania ?cieków stosuje si? do odwadniania budynków poni?ej poziomu podpi?trzenia, zgodnie z norm? DIN EN 12050. Dzi?ki du?ej pojemno?ci zbiornika oraz wydajnym pompom urz?dzenia te nadaj? si? szczególnie dobrze do odprowadzania ?cieków z du?ych budynków prywatnych, przemys?owych czy te? obiektów u?yteczno?ci publicznej, jak np. budynków mieszkalnych, biurowców, marketów, szpitali, budynków administracji publicznej, szkó? itp.

Zwarta konstrukcja umo?liwia oszcz?dne wykorzystanie miejsca przy ustawianiu oraz proste pod??czenie, równie? w ramach modernizacji. Pozioma instalacja pompy umo?liwia przep?yw medium bez obej??, bez konieczno?ci instalowania niepotrzebnych kolan. Pomi?dzy zbiornikiem a pomp? mo?na zamontowa? zasuw? odcinaj?c?, umo?liwiaj?c? demonta? pompy bez konieczno?ci opró?niania zbiornika, co sprawia, ?e urz?dzenie z pomp? podwójn? pozostaje w pe?ni funkcjonalne równie? z jedn? pomp?, bez przerywania pracy.

SEKAMATIK 408, 410 E/D oraz 810 TD spe?niaj? wymagania normy ÖNORM EN 12050-1.

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.120,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.18,0 m

* Zasilanie: trójfazowe 50 Hz

* Moc:od0,90 kWdo11,50 kW

* Temperatura pompowanego p?ynu:do15,0 °C
Zastosowania
* Odprowadzenie ?cieków z budynków przemys?owych

* Odprowadzenie ?cieków w przemy?le lekkim

* Odprowadzanie ?cieków w instalacjach miejskich

sekamatik_400_800