Pompy odwadniając pompy ściekowe – Sekamatik 300 D/TD

Kwi 8, 2016

Zatapialne urz?dzenie do pompowania ?cieków z du?? pojemno?ci? spi?trzenia

Urz?dzenia do pompowania ?cieków SEKAMATIK 300 stosuje si? do odwadniania budynków, znajduj?cych si? poni?ej poziomu podpi?trzenia. Dzi?ki du?ej pojemno?ci zbiornika i niezwykle zwartym wymiarom nadaj? si? one szczególnie dobrze do odprowadzania ?cieków z du?ych budynków prywatnych, przemys?owych czy te? budynków u?yteczno?ci publicznej, takich jak budynki mieszkalne, biurowce, zak?ady gastronomiczne. Dzi?ki zwartej konstrukcji, licznym alternatywnym przy??czom dop?ywowym oraz prostej zabudowie urz?dzenie pozwala na oszcz?dne wykorzystanie miejsca, równie? w ramach modernizacji.

Cichy, mi?kko uszczelniaj?cy, podwójny kulowy zawór zwrotny zintegrowany jest z urz?dzeniem równie? w sposób gwarantuj?cy oszcz?dno?? miejsca.

SEKAMATIK 300 D/TD spe?nia wymagania normy ÖNORM EN12050-1.

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.55,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.18,0 m

* Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 Hz

* Moc:od1,70 kWdo3,30 kW

* Temperatura pompowanego p?ynu:do35,0 °C

* Przep?yw swobodny: do45,0 mm
Zastosowania
* Odprowadzenie ?cieków z budynków mieszkalnych

* Odprowadzenie ?cieków z budynków przemys?owych

* Odprowadzenie ?cieków w przemy?le lekkim

* Odprowadzanie ?cieków w instalacjach miejskich

sekamatik_300_d-dt_