Pompy odwadniając pompy ściekowe – Sekamatik 100 E, 100 D

Kwi 8, 2016

Zatapiane urz?dzenie do pompowania ?cieków ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

Z pomieszcze?, znajduj?cych si? poni?ej poziomu podpi?trzenia, w których powstaj? ?cieki, np. z toalet, umywalek, natrysków, ?cieki nale?y odprowadza? za pomoc? automatycznego urz?dzenia pompuj?cego. Równie? gdy istnieje naturalny spadek w stron? kana?u, w przypadku zalania kanalizacji odp?yw ?cieków nie jest mo?liwy i ?cieki spi?trzaj? si? w pomieszczeniach.

Urz?dzenia pompuj?ce SEKAMATIK 100 stanowi? idealne rozwi?zanie w przypadku renowacji starych budynków, a tak?e w nowych budowlach.

Przeznaczone s? np. do odprowadzania ?cieków z domów jednorodzinnych, mieszka? w suterenach, urz?dze? sanitarnych w prywatnych piwnicach, z toalet, znajduj?cych si? w restauracjach, hotelach, kinach, teatrach, marketach, szko?ach czy szpitalach.

Próba udarowa: wszystkie urz?dzenia s? seryjnie badane na uderzenie zgodnie z klas? RK 0,63/6,3, stopie? bezpiecze?stwa A, dlatego mo?na je stosowa? zarówno w schronach publicznych, jak i prywatnych, a tak?e wojskowych.

SEKAMATIK 100 E i 100 D spe?niaj? wymagania normy ÖNORM EN12050-1.

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.45,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.15,0 m

* Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 Hz

* Moc:od1,10 kWdo2,10 kW

* Temperatura pompowanego p?ynu:do35,0 °C

* Przep?yw swobodny: do45,0 mm
Zastosowania
* Odprowadzenie ?cieków z budynków mieszkalnych

* Odprowadzenie ?cieków z budynków przemys?owych

* Odprowadzenie ?cieków w przemy?le lekkim

* Odprowadzanie ?cieków w instalacjach miejskich

sekamatik_100_e