Pompy odwadniając pompy ściekowe – Sekamatik 10 E 6M

Kwi 8, 2016

Urz?dzenie do pompowania ?cieków z WC wyposa?one w pomp? rozdrabniaj?c?

Pod??czenie do WC, umywalki, pralki lub natrysku w pomieszczeniach, znajduj?cych si? poni?ej poziomu podpi?trzenia kana?u ?ciekowego (w suterenach albo w piwnicach), albo w przypadku braku dostatecznego spadku do nast?pnego kolektora ?ciekowego. Idealnym, a przy tym niedrogim rozwi?zaniem odprowadzania ?cieków z maks. trzech jednostek sanitarnych jest Sekamatik 10 E 6 M. Wykonana ze stali nierdzewnej rozdrabniarka, znajduj?ca si? we wbudowanej pompie, rozdrabnia niezawodnie wszystkie, zawarte w ?ciekach fekalia i papier toaletowy. Dlatego wystarczaj?ca jest przy tym ?rednica ruroci?gu t?ocznego do najbli?szej rury kanalizacyjnej od 1” wzwy?. Takie rozwi?zanie oznacza ma?e nak?ady – równie? w przypadku instalacji wykonywanej w ramach modernizacji, np. starych budynków. Dzi?ki bezpo?redniemu pod??czeniu WC na tym samym poziomie posadzki i minimalnemu zapotrzebowaniu na miejsce mo?liwa jest instalacja urz?dzenia za toalet?.

SEKAMATIK 10 E 6M spe?nia wymagania normy ÖNORM EN12050-3

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.4,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.6,0 m

* Zasilanie: jednofazowe 50 Hz

* Moc:do0,35 kW

* Temperatura pompowanego p?ynu:do35,0 °C
Zastosowania
* Odprowadzenie ?cieków z budynków mieszkalnych

* Odprowadzenie ?cieków z budynków przemys?owych

* Odprowadzenie ?cieków w przemy?le lekkim

sekamatik_10e6m