Pompy odwadniając pompy ściekowe – Sekamatik 10 E 5M

Kwi 8, 2016

Ma?e urz?dzenie do pompowania ?cieków z podziemn? studzienk? zbiorcz?

Pod??czenie do umywalki, pralki i natrysku w pomieszczeniach, znajduj?cych si? poni?ej poziomu podpi?trzenia kana?u ?ciekowego (sutereny albo piwnice) albo niemaj?cych dostatecznego spadku do nast?pnej zbiorczej studzienki ?ciekowej. Jest to idealne, tanie rozwi?zanie odprowadzenia ?cieków z maks. trzech jednostek sanitarnych. Po osi?gni?ciu okre?lonego poziomu wody w zbiorniku, wbudowana pompa zanurzeniowa ze stali nierdzewnej automatycznie uruchamia si? i t?oczy medium do najbli?szej rury kanalizacyjnej b?d? kana?u. Wystarczy przy tym ?rednica ruroci?gu t?ocznego od 1” wzwy?. Oznacza to ma?e nak?ady – równie? w przypadku instalacji wykonywanej w ramach modernizacji, np. starych budynków. Dzi?ki zwartej konstrukcji i ma?emu zapotrzebowaniu na miejsce mo?liwa jest instalacja bezpo?rednio pod umywalk?.

SEKAMATIK 10 E 5M spe?nia wymagania normy ÖNORM EN12050-2

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.7,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.6,0 m

* Zasilanie: jednofazowe 50 Hz

* Moc:do0,30 kW

* Temperatura pompowanego p?ynu:do35,0 °C

* Przep?yw swobodny: do10,0 mm
Zastosowania
* Odprowadzenie ?cieków z budynków mieszkalnych

* Odprowadzenie ?cieków z budynków przemys?owych

* Zaopatrzenie w Wod? w przemy?le lekkim

sekamatik_10e5m