Pompy odwadniając pompy ściekowe – Sekamatik 10 E 15M

Kwi 8, 2016

Ma?e urz?dzenie do pompowania ?cieków z pomp? rozdrabniaj?c?

Instalacje sanitarne, wyposa?one w WC, umywalk?, pralki i natryski w pomieszczeniach, znajduj?cych si? poni?ej poziomu podpi?trzenia kana?u ?ciekowego (w suterenach albo w piwnicach) wymagaj? pod??czenia urz?dzenia do pompowania ?cieków. Dla odprowadzenia ?cieków z kompletnej jednostki sanitarnej idealnym, a przy tym niedrogim rozwi?zaniem jest urz?dzenie 10 E 15M. Dzi?ki bezpo?redniemu pod??czeniu WC na tym samym poziomie posadzki oraz minimalnemu zapotrzebowaniu na miejsce mo?liwa jest instalacja urz?dzenia za toalet?. Wykonana ze stali nierdzewnej rozdrabniarka, znajduj?ca si? we wbudowanej pompie, niezawodnie rozdrabnia wszystkie zawarte w ?ciekach substancje sta?e. Dlatego wystarczaj?ca jest przy tym ?rednica ruroci?gu t?ocznego do najbli?szej rury kanalizacyjnej od 1 ¼” wzwy?. Takie rozwi?zanie oznacza to ma?e nak?ady – równie? w przypadku instalacji wykonywanej w ramach modernizacji, np. starych budynków.

SEKAMATIK 10 E 15M spe?nia wymagania normy ÖNORM EN12050-1.

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.14,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.16,0 m

* Zasilanie: jednofazowe 50 Hz

* Moc:do1,10 kW

* Temperatura pompowanego p?ynu:do35,0 °C
Zastosowania
* Odprowadzenie ?cieków z budynków mieszkalnych

* Odprowadzenie ?cieków z budynków przemys?owych

* Zaopatrzenie w Wod? w przemy?le lekkim

sekamatik_10e15m