Pompy jednostopniowe – LS, LC

Kwi 8, 2016

Pompy od?rodkowe w os?onie spiralnej wed?ug ISO 5199

Pozioma, jednostopniowa pompa ss?ca z zabudowanym wirnikiem nap?dzanym i ram? no?n? smarowanymi olejem. Opracowana pod k?tem procesu; wyci?gana z ty?u, co u?atwia konserwacj?. Demonta? wirnika nap?dzanego i ramy no?nej mo?na przeprowadzi? bez demonta?u obudowy pompy i silnika (wymagane jest z??cze typu dystansowego). Osiowy odcinek ssawny, cz??? wyp?ywowa radialna, skierowana do góry (opcja u?o?enia poziomego). Nap?dzana silnikiem elektrycznym i z??czem elastycznym, u?o?onymi na wspólnej p?ycie podstawowej.

Specyfikacje

* Wydajno??: maks.4.600,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.100,0 m

* Zasilanie: trójfazowe 50 i 60 Hz

* Maksymalne ci?nienie robocze:25,0 bar

* Temperatura pompowanego p?ynu:od-10,0 °Cdo180,0 °C

Zastosowania

* Zaopatrzenie w Wod? w budynków przemys?owych

* Uzdatnianie wody w budynkach przemys?owych

* Urz?dzenia przeciwpo?arowe w budynkach przemys?owych

* Zaopatrzenie w Wod? w przemy?le lekkim

* Uzdatnianie wody w przemy?le lekkim

* Nawadnianie w rolnictwie

* Nawadnianie pól golfowych/murawy

* Zaopatrzenie w Wod? instalacji miejskich

* Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w instalacjach miejskich

* Uzdatnianie wody w instalacjach miejskich

ls