Elektroniczne pompy obiegowe i cyrkulacyjne POe

Kwi 8, 2016

Pompy typoszeregu POe przeznaczone s? do ?rednich i du?ych instalacji centralnego ogrzewania,przemys?owych instalacji cieplnych, instalacji klimatyzacyjnych, instalacji wentylacyjnych, instalacji automatyki budynków . Pompy mog? by? stosowane do pompowania cieczy nieagresywnych, niewybuchowych, niezawieraj?cych cia? sta?ych, w?óknistych, cieczy ch?odz?cych, nie zawieraj?cych olejów minerlanych.